Kostdatabasen - NSDD (Northern Sweden Diet Database)

NSDD är en enhetlig databas som bygger på kostregistreringar från två stora forskningsprojekt i norra Sverige; DietVIP inom ramen för Västerbottens hälsoundersökning och DietMON inom ramen för MONICA-screeningarna.

Information kring matvanor har sedan 1985 samlats in med hjälp av kostenkäter som fångar upp intagsfrekvens av vanligt förekommande livsmedel i regionen som speglar hela kostintaget. 

I högerspalten finns länkar till utförlig Basinformation och ett flödesschema som visar uttagsprocessen.

Både DietVIP och DietMON är pågående forskningsprojekt, och NSDD uppdateras således regelbundet med ny information som samlas in löpande inom VIP och vid återkommande MONICA-undersökningar.
Information om projekten kan fås på respektive projekts webbplats. Se högerspalten. 

Huvudman för databasen, som förvaras på intrångsskyddad server vid Umeå universitet, är Enheten för biobanksforskning (EBF). Databasen är godkänd av Datainspektionen och följer personuppgiftslagen (PuL).

Uppbyggnaden av NSDD, vilket inkluderar harmonisering av kostdata från DietVIP och DietMON projekten, samt valideringsstudier av kostenkäter och bearbetade kostdata har stötts av Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialt arbete (FAS) och Cancerfonden.

STROBE-kriterier förbättrar forskning om kost och hälsa

STROBE (STrengthening the Reporting of OBservational Epidemiology statement) är ett forskarinitiativ för att förbättra kvaliteten på epidemiologisk forskning, så att man rapporterar på ett likvärdigt och jämförbart sätt över hela världen.
www.strobe-statement.org 

Allteftersom har STROBE-kriterierna anpassats för olika ämnesområden och ett växande antal vetenskapliga tidskrifter stöder numera STROBE-initiativet. För forskning om kost och hälsa är STROBE-nut, www.strobe-nut.org, en utmärkt checklista. Vi rekommenderar därför alla användare av kostdatabasen att ta del av och använda dessa:

STROBE-nuts checklistaSTROBE-nuts förklaringar och exempel kopplade till checklistan


Sidansvarig: Lena Jakobsson

Utskriftsversion