Till umu.se

Kostdatabasen - NSDD (Northern Sweden Diet Database)

NSDD är en enhetlig databas som bygger på kostregistreringar från två stora forskningsprojekt i norra Sverige; DietVIP inom ramen för Västerbottens hälsoundersökning och DietMON inom ramen för MONICA-screeningarna.

Information kring matvanor har sedan 1985 samlats in med hjälp av kostenkäter som fångar upp intagsfrekvens av vanligt förekommande livsmedel i regionen som speglar hela kostintaget. 

I högerspalten finns länkar till utförlig Basinformation och ett flödesschema som visar uttagsprocessen.

Både DietVIP och DietMON är pågående forskningsprojekt, och NSDD uppdateras således regelbundet med ny information som samlas in löpande inom VIP och vid återkommande MONICA-undersökningar.
Information om projekten kan fås på respektive projekts webbplats. Se högerspalten. MONICA:s webbplats är för närvarande under omarbetning.

Huvudman för databasen, som förvaras på intrångsskyddad server vid Umeå universitet, är Enheten för biobanksforskning (EBF). Databasen är godkänd av Datainspektionen och följer personuppgiftslagen (PuL).

Uppbyggnaden av NSDD, vilket inkluderar harmonisering av kostdata från DietVIP och DietMON projekten, samt valideringsstudier av kostenkäter och bearbetade kostdata har stötts av Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialt arbete (FAS) och Cancerfonden.


Sidansvarig: Lena Jacobsson

Utskriftsversion